Onze klanten beoordelen ons met een 8.8 / 10 - 1869 beoordelingen op Klantenvertellen.nl
Cosmetische en chirurgische ingrepen.
Veilig en vertrouwd bij een cosmetisch huisarts.
Neem contact op

Algemene voorwaarden

1. Definities

In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Behandelingsovereenkomst: alle door Huisartskliniek met een cliënt gesloten overeenkomsten betreffende een behandeling.
Cliënt: de wederpartij van Huisartskliniek bij het aangaan van de behandelingsovereenkomst.
Behandeling: alle medische en cosmetische behandelingen die door Huisartskliniek worden uitgeoefend.
Verzuim: niet verschijnen of verzuim van afspraken.

2. Uitzonderingen op de Algemene Voorwaarden

Een afwijking van deze algemene voorwaarden is slechts van kracht indien Huisartskliniek daarmee uitdrukkelijk en schriftelijk heeft ingestemd. De cliënt doet afstand van de toepasselijkheid van zijn of haar Algemene Voorwaarden.

3. Resultaten medische behandelingen

Alle behandelingen uitgevoerd door medici vallen onder medische/geneeskundige behandelingen. De arts heeft een inspanningsverplichting en geen resultaatverplichting.

4. Resultaten cosmetische behandeling

De arts heeft een inspanningsverplichting om de behandelingen naar beste inzicht en vermogen uit te voeren en heeft geen resultaatverplichtng. Garantie op de resultaten of op een ongestoord verloop kunnen wij nimmer geven: Complicaties kunnen altijd optreden, zoals bijvoorbeeld, infectie, bloeduitstorting, weefselversterf en gevoelloze huid. Absolute symmetrie bij dubbelzijdige operaties is niet te garanderen. Soms is het noodzakelijk om een aanvullende operatie uit te voeren voor het verkrijgen van een goed eindresultaat. Deze aanvullende operatie kan extra kosten met zich meebrengen. Deze zullen besproken worden tijdens de controle en per offerte opgestuurd worden.

5. Uitvoering behandelovereenkomst

Huisartskliniek zal de behandelovereenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Huisartskliniek heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden, indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist. Huisartskliniek hoeft daarvoor geen toestemming van cliënt te verkrijgen.

6. Geheimhouding

Huisartskliniek is verplicht tot geheimhouding tegenover derden die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken. Deze geheimhoudingsplicht betreft alle informatie van vertrouwelijke aard die aan Huisartskliniek door cliënt ter beschikking zijn gesteld. De verplichting tot geheimhouding geldt niet als op grond van de wet de verplichting bestaat tot openbaarmaking van bepaalde gegevens. Huisartskliniek is gerechtigd de informatie, die men verkregen heeft, te gebruiken voor statistische doeleinden. Huisartskliniek zal er daarbij voor zorgen dat de informatie niet te herleiden is tot de individuele cliënt.

7. Aansprakelijkheid persoonlijke eigendommen

Huisartskliniek is niet aansprakelijk voor schade aan of vermissing van de eigendommen van de cliënt. De cliënt dient zelf de nodige zorg in acht te nemen om schade aan of vermissing is niet aansprakelijk voor schade aan of vermissing van van zijn eigendommen te voorkomen.

8. Afzeggen, annuleren afspraak, niet verschijnen of verzuim van           afspraken

Bij verzuim op alle operatieve ingrepen geldt dat het volledige bedrag in rekening wordt gebracht. Bij verzuim van een PlexR, laser of huidverbetering wordt een bedrag van 80% van het daarvoor geldende tarief in rekening gebracht met een minimum van € 50,-. Consultafspraken (intakes, voorbereidende gesprekken en/of controles) dienen minimaal 48 uur van te voren afgezegd te worden, anders worden er consultkosten van € 50,- in rekening gebracht. Behoudens tegenbewijs geldt in deze de administratie van Huisartskliniek tot het volledig bewijs dat een zodanige afspraak gemaakt was.
Operatieve ingrepen kunnen maximaal 7 werkdagen van tevoren worden afgezegd/geannuleerd (zonder financiële consequenties). Bij het afzeggen/annuleren van operatieve ingrepen binnen 7 werkdagen (waarbij de dag van annulering en de dag van de ingreep niet worden meegeteld) wordt 50% van het totaalbedrag in rekening gebracht. Bij het afzeggen/annuleren van operatieve ingrepen binnen 48 uur (waarbij de dag van de ingreep niet wordt meegeteld), wordt 100% in rekening gebracht. Behoudens tegenbewijs geldt in deze de administratie van Huisartskliniek tot het volledige bewijs dat een zodanige afspraak gemaakt was.

9. Identiteit en verstrekken van informatie

De cliënt geeft de arts / therapeut, mede naar aanleiding van diens vragen, naar beste wetende inlichtingen en de medewerking die deze redelijkerwijs voor het uitvoeren van de behandelingsovereenkomst behoeft. Hiertoe behoort ook het tonen van een identiteitsbewijs. Elke cliënt dient zich steeds op eerste verzoek van Huisartskliniek te kunnen legitimeren met een wettelijk erkend legitimatiebewijs. Kan een cliënt desgevraagd een dergelijk legitimatiebewijs niet tonen, dan is Huisartskliniek gerechtigd de behandelingsovereenkomst op te schorten.

10. Opzegging of opschorting van behandelingsovereenkomst

Opzegging of opschorting van de behandelingsovereenkomst is mogelijk indien de cliënt zich onbehoorlijk of onheus gedraagt jegens Huisartskliniek of haar medewerkers of jegens medecliënten.

11. Betalingsvoorwaarden

Elke arts verbonden aan Huisartskliniek hanteert eigen betalingsvoorwaarden. Deze kunnen bij de behandeld arts opgevraagd worden.

12. Prijswijzigingen

Huisartskliniek behoudt zich het recht voor om zonder nadere kennisgeving de tarieven van de prijslijst te wijzigen. De nieuwe tarieven gelden vanaf het moment van bekendmaking. Mocht op een behandeling een wettelijke prijsvoorschriften van toepassing zijn geschiedt de prijsstelling overeenkomstig de geldende prijsvoorschriften van de Nederlandse Zorgautoriteit of enig ander daartoe wettelijk aangewezen orgaan. Echter prijzen van lopende behandelingen blijven gelden.

Hetzelfde geldt voor offertes echter alleen zolang de offerte geldig is. Reageert men na de aangegeven offertedatum dan gaat de cliënt automatisch akkoord met de nieuwe prijs.

13. Kortingskaarten

Kortingskaarten die door Huisartskliniek zijn verstrekt aan een cliënt zijn strikt persoonlijk en niet overdraagbaar aan een ander persoon.

14. Aansprakelijkheid van Huisartskliniek

De aansprakelijkheid van Huisartskliniek, zowel voor directe als voor gevolgschade en voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door verzekeraar gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat, of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Huisartskliniek beperkt tot het bedrag van de factuur. Rechten op vergoeding wegens aansprakelijkheid, verlopen een half jaar nadat de eindcontrole van de behandeling door de arts / therapeut heeft plaatsgevonden.

15. Aansprakelijkheid in het kader van bedrijf of beroeps uitoefening

Huisartskliniek aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor schade die de cliënt lijdt in het kader van de uitoefening van een beroep of bedrijf (daaronder begrepen schade voor gemiste werkdagen en/of door het niet tijdig op de plaats van werkbestemming aankomen).

16. Afhandeling klachten

Voor ons klachten regelement verwijzen wij u door naar onze website.
www.huisartskliniek.nl/klachten

17. Communicatieve uitingen

Het is verboden om uitingen van Huisartskliniek ongeacht vorm en medium, zoals website, schriftelijke en mondelinge communicatie, facebookmeldingen, foto’s en drukwerk voor eigen doeleinden te gebruiken zonder schriftelijke toestemming van Huisartskliniek.

18. Correctheid van informatie

Huisartskliniek streeft naar correcte informatieverstrekking op de website. Ondanks dat is het mogelijk dat de website onvolkomenheden bevat. In het geval dat u dit waarneemt vragen wij u Huisartskliniek hiervan op de hoogte te stellen via info@huisartskliniek.nl. Aan het abusievelijk plaatsen van onjuiste informatie door Huisartskliniek kunnen geen rechten worden ontleend.

19. Wijziging van de Algemene Voorwaarden

De Algemene Voorwaarden en de op de website vermelde informatie kunnen door Huisartskliniek te allen tijde gewijzigd worden.

 

 

 

 

 

 

 

 

Gratis consult aanvragen Zoek arts in de buurt

Waarom Huisartskliniek

Wilt u advies over een huidaandoening? Stoort u zich aan uw rimpels, of overweegt u een ooglidcorrectie? Huisartskliniek biedt u allerlei behandelingen. Kom langs voor een persoonlijk advies.

Locatie in uw regio

Onze artsen zijn reeds gevestigde huisartsen, die speciaal opgeleid worden. Zij geven u een eerlijk advies en voeren de behandeling met grote zorg uit. Zoek direct een arts in uw regio.

Zoek een locatie in uw regio

Huisartskliniek maakt gebruikt van Cookies

Wij gebruiken cookies om uw gebruikservaring te optimaliseren, het webverkeer te analyseren en om gerichte advertenties te kunnen tonen via derde partijen. Lees meer over hoe wij cookies gebruiken op de cookiepagina. Als u akkoord gaat met ons gebruik van cookies, klikt u op "OK".

OK